Generelle forretningsbetingelser for BRANDGRUPPEN ApS

I det følgende benævnes BRANDGRUPPEN ApS blot BRANDGRUPPEN. 

Aftalegrundlaget er Forenklede almindelige betingelser for rådgivning og bistand i bygge- og anlægsvirksomhed (ABR 18 Forenklet) med følgende tilføjelser og præciseringer, medmindre andet aftales i rådgiveraftale:

1. Honorar
BRANDGRUPPENs honorar kan afregnes enten

  1. Efter medgået tid i henhold til BRANDGRUPPENs oplyste timetakster. Her er intern kvalitetssikring og sagshåndtering en del af ydelsen.
    eller
  2. BRANDGRUPPENs honorar kan afregnes efter fast pris. 


BRANDGRUPPENs angivelse af et honorar ved aftaleindgåelsen er udtryk for et skøn ud fra de forudsætninger, som parterne har angivet i aftalen. Det følger heraf, at selvom der er aftalt et fast honorar for ydelsen, er BRANDGRUPPEN berettiget til i følgende situationer at beregne honorar for den mertid, som BRANDGRUPPEN skal anvende på levering af ydelsen, hvor det viser sig efter aftalens indgåelse, at (i) forudsætningerne for levering af ydelsen er ændret, eller at (ii) forudsætningerne for levering af ydelsen ikke var korrekte eller tilstrækkelige, og at disse omstændigheder i (i) og (ii) kan tilskrives kunden eller dennes samarbejdspartnere.

Alle oplyste honorar er eksklusive moms.

2. Udlæg
Interne udlæg (mangfoldiggørelse, kørsel, m.v.) faktureres uden tillæg. Kørsel faktureres i henhold til statens takster.

3. Betaling 
Betalingsbetingelser er fakturadato + 14 dage.

BRANDGRUPPENs honorar faktureres umiddelbart efter aflevering. Projekter af længerevarende karakter faktureres forbrugt tid aconto hver måned. Ved betaling efter forfald beregnes renter efter diskontoen +7 % p.a. samt et rykkergebyr på DKK 100 ved hver rykker.

Såfremt betaling ikke er modtaget senest 10 dage efter fremsendt rykkerskrivelse, vil BRANDGRUPPENs samlede tilgodehavende inkl. renter og omkostninger overgå til inkasso.


4. Levering 
Leveringstiden er angivet omtrentligt og uforbindende, medmindre andet særskilt er aftalt. BRANDGRUPPEN kan kræve tidsfristforlængelse såfremt forhold, som kunden eller dennes samarbejdspartnere bærer ansvaret for, eller force majeure er årsag til forsinkelsen. 

Eventuelle projektændringer oplyses på forhånd af kunden.


5. Ansvar 
BRANDGRUPPEN er ansvarlig i henhold til ABR 18 Forenklet, § 38 idet BRANDGRUPPENs samlede ansvar, uanset antallet af skader, ikke kan overstige to gange det betalte honorar for den enkelte rådgivningsaftale. 

BRANDGRUPPENs ansvar ophører 5 år efter afslutningen af den rådgivningsopgave, som fejlen eller forsømmelsen vedrører, jf. ABR Forenklet § 39. BRANDGRUPPEN hæfter ikke for driftstab, avancetab eller andet indirekte tab, jf. ABR Forenklet § 38, stk. 1.

BRANDGRUPPEN kan ikke pålægges erstatningsansvar for skader, der ikke er omfattet af BRANDGRUPPENs rådgiveransvarsforsikring.

For projekter hvor der anvendes certificeret brandrådgivning, er den personcertificerede brandrådgiver i regi af BRANDGRUPPEN, uden personligt ansvar og der vil aldrig kunne rejses direkte eller indirekte krav mod den personcertificerede brandrådgiver, ej heller i tilfælde af konkurs eller anden ophør af BRANDGRUPPEN. Kunden kan alene rejse krav mod BRANDGRUPPEN og ikke mod den enkelte medarbejder.

Skriftlige tilbud er gældende 14 dage fra tilbudsdato medmindre andet fremgår.


6. Forsikring 
BRANDGRUPPEN har tegnet professionel rådgiveransvarsforsikring i ADIS via IDA Forsikringsformidling. Policenummer: 153-08280752-30010.

Hvis BRANDGRUPPEN indgår et samarbejde, hvor der er indgået en projektansvarsforsikring, har BRANDGRUPPEN ikke et erstatningsansvar.

7. Tvister 
Tvister i anledning af løsning af opgaven afgøres endeligt og bindende ved voldgift, jf. ABR Forenklet § 50.