Certificeret brandrådgivning

BRANDGRUPPEN ApS yder brandteknisk rådgivning inden for ALLE typer af byggeri og er certificeret til alle brandklasser. Herudover er vi også certificeret til tredjepartskontrol.

BRANDGRUPPEN - CERTIFICEREDE BRANDRÅDGIVERE TIL ALLE BRANDKLASSER

Da BRANDGRUPPEN består af flere certificerede brandrådgivere til alle brandklasser, kan vi på alle niveauer levere en meget fleksibel, smidig og direkte rådgivning uden indblanding fra forskellige mellemled og og aktører. Dette er BRANDGRUPPEN en af de eneste rådgivende specialistfirmaer på brandområdet der kan tilbyde.

Som din brandtekniske rådgiver udfører vi altid vores brandrådgivning i tæt samarbejde med byggeriets parter, leverandører og relevante myndigheder, og varetager gerne koordineringen med de andre fagdiscipliner som vil blive berørt af brandsikringen i den enkelte byggesag. På denne måde tilsigtes en smidig og optimal byggeproces i alle byggeriets faser, hvor bygherrens og visioner, er tænkt ind i både brandstrategien og endelig drift af byggeriet.

Jo tidligere du inddrager BRANDGRUPPEN i din byggesag, jo tidligere får du, på den mest fordelagtige måde, tilført viden og værdi, uden at gå på kompromis med bygningsdesign, funktion og brandsikkerhed.

Brandteknisk dokumentation

BRANDGRUPPENs store erfaring og faglighed kommer vores kunder til gavn. Vi bistår med alle discipliner af brandteknisk rådgivning, herunder med udarbejdelse eller kontrol af alle dokumenter i den brandtekniske dokumentation for alle typer af byggerier.

Nedenfor kan du læse mere om de nødvendige brandtekniske dokumenter, der skal foreligge i forbindelse med en byggesag i henhold til gældende bygningsreglement. De enkelte oplistede brandtekniske dokumenter nedenfor, kan afhængig af den konkrete sag, være forholdsvis korte for mindre byggesager og forholdsvis lange for store komplekse byggesager. Afhængig af sagstypen, kan enkelte dokumenter sammenskrives fx ved mindre ombygningssager.

Starterklæring skal bruges i forbindelse med ansøgning om byggetilladelse. Der kan ikke gives byggetilladelse, hvis byggeprojektet er underlagt krav om tilknytning af certificeret brandrådgiver, før der er udarbejdet starterklæring for projektet. Starterklæringen udarbejdes og underskrives af den certificerede brandrådgiver, som tilknyttes på sagen.

Oplysninger om og dokumentation for indplacering i brandklasse skal bruges i forbindelse med ansøgning om byggetilladelse. Det er vigtigt, at et byggeprojekt bliver indplaceret i den korrekte brandklasse fra start. Indplacering i forkert brandklasse kan medføre afslag på ansøgning om byggetilladelse og forsinkelse af projektet. Placeres byggeriet i en for lav brandklasse kan det alternativt medføre, at der ikke kan anvendes løsninger som ikke indgår i de præaccepterede løsninger. Det kan både resultere i dårlige løsninger for det konkrete projekt, forsinkelser eller fordyrende og unødvendige brandtekniske tiltag.

Oplysninger om og dokumentation for, hvorledes byggeriet opfylder § 126-133 vedrørende redningsberedskabets indsatsforhold, herunder hvorvidt byggeriet er indsatstaktisk traditionelt jf. § 510, skal bruges ifm. ansøgning om byggetilladelse.

Det er vigtigt at have styr på om byggeriet er indsatstaktisk traditionelt. Såfremt byggeriet ikke er indsatstaktisk traditionelt, vil det ikke være den certificerede brandrådgiver som skal godkende de valgte løsninger, men derimod den pågældende byggesagsbehandler på sagen. Det medfører et risikoelement og der bør hurtigst muligt arrangeres en forhåndsdialog, for afklaring af de forhold som er indsatstaktisk utraditionelle.

Brandstrategi og funktionsbeskrivelse skal senest ligge klar som as-built udgave inden der kan udarbejdes sluterklæring i forbindelse med ansøgning om ibrugtagningstilladelse. Brandstrategirapporten inklusive funktionsbeskrivelse, beskriver projektet og de brandtekniske løsninger som anvendes i projektet. Det er i brandstrategirapporten at forhold omkring blandt andet flugtveje, bærende bygningsdele, brandtekniske anlæg, brand- og røgspredning og redningsberedskabets indsatsforhold fremgår.

Brandplaner mv. er et sæt tegninger, som viser den brandmæssige disponering for projektet og de løsninger som er valgt i henhold til brandstrategien. Brandplaner mv. kan således opfattes som bilag til brandstrategirapporten og/eller DKV-planen.

Ved komplekse projekter, kan det være nødvendigt at foretage brandteknisk dimensionering ved hjælp af beregninger af eksempelvis brand- og røgspredning og/eller evakueringstider. Såfremt der er behov for udarbejdelse af brandteknisk dimensionering, skal denne ligge klar inden der kan udarbejdes sluterklæring i forbindelse med ansøgning om ibrugtagningstilladelse.

Der skal udarbejdes kontrolplaner for henholdsvis designprocessen, projekteringsprocessen og udførelsesprocessen. Kontrolplanerne skal udfyldes og underskrives af den ansvarlige person for de respektive emner og stader. Når alle kontrolplaner er udarbejdet og udfyldt, skal disse samles i en kontrolrapport. Denne kontroldokumentation skal ligge klar inden der kan udarbejdes sluterklæring i forbindelse med ansøgning om ibrugtagningstilladelse.

En DKV-plan beskriver de driftsmæssige forhold og eventuelle begrænsninger i en bygning. Herunder krav til periodevise kontroller af bygningens brandtekniske løsninger, som f.eks. passive brandsikringstiltag (adskillende bygningsdele, gennemføringer, materialekrav mv.) og aktive brandsikringstiltag (brandtekniske installationer i form af ABA-anlæg, AVA-anlæg, AVS-anlæg, ABV-anlæg mv.). DKV-planen skal ligge klar inden der kan udarbejdes sluterklæring i forbindelse med ansøgning om ibrugtagningstilladelse.

Når hele den brandtekniske dokumentation for projektet ligger klar, kan der udarbejdes og udstedes en sluterklæring, som skal anvendes i forbindelse færdigmelding af byggeriet og ansøgning om ibrugtagningstilladelse.

Brug for brandrådgivning?

Vores mål er, at BRANDGRUPPEN bliver dit naturlige førstevalg, når du har brug for en erfaren, kompetent og løsningsorienteret brandrådgiver(e). For os er det allervigtigste, at der indtænkes værdiskabende og brandsikre løsninger for vores kunder i alle projekter.